Disclaimer

Marcia Hamelijnck en daarmee Oil up besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Marcia Hamelijnck streeft ernaar de website zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden en informeert de gebruiker zo goed mogelijk. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wij streven er naar dat alle informatie op de site juist en volledig is. De informatie die wordt aangeboden is bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Marcia Hamelijnck is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Marcia Hamelijnck is evenmin aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van de gegevens die vermeld staan op de webpagina en Marcia Hamelijnck kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website. Marcia Hamelijnck sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of informatie.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Ik ben geen arts

Ik, Marcia Hamelijnck, ben onafhankelijk Brand Partner van Young Living. Ik ben geen arts, ik stel geen diagnose, behandel geen ziekte, schrijf geen medicatie voor en geef geen medisch advies. Ook al zijn essentiële oliën van Young Living veilig te gebruiken, we raden je altijd aan om wanneer je onder behandeling van een arts bent, bij medische of psychische klachten, in geval van zwangerschap of wanneer je voorgeschreven medicatie gebruikt, eerst je behandelend arts te raadplegen, voordat je overgaat tot het gebruik van de oliën.

Elke suggestie die op deze website gemaakt wordt is enkel en alleen van toepassing op de essentiële oliën van Young Living en dient niet aangenomen te worden met een ander merk ethersiche olie.

Oil up magazine GRATIS ontvangen?

Bomvol informatie, tips en recepten met essential oils.

Het is gelukt. You've got mail! ;)